Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І.Яворницького

Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І.Яворницького
Днепропетровский исторический музей им. Д.И.Яворницкого
Historical museum Javornitsky

Тривко увійшов в культурне життя Катеринослава історичний музей, або як він тоді називався “музей Поля”. Думка про створення музею виникла ще в середині ХІХ ст. Після того як палац Потьомкіна був переданий місцевому дворянству, одну з кімнат відвели під музей. Але це скоріш була кунсткамера, в якій збиралися різні предмети, диковинки. Великий вклад в збір експонатів музея було внесено видатним українським краєведом Олександром Івановичем Полем (1832-1890). Ним було зібрано більш 5000 предметів придніпровських стародавностей. 200 тис.руб. запропонували йому анлічани за його колекцію. На що О.І.Поль відповів: “Я люблю свій край.І те що мені вдалося знайти   в його землі, тут навік і зостанеться” Цінні зібрання колекції Поля заклали основу майбутньої музейної експозиції.
І тільки в 1905 році був збудован невеличкий,але зручний будинок на Соборній площі (Жовтнева площа), де музей знаходиться і зараз і тепер носе ім’я другого видатного мешканця нашого міста Дмитра Івановича Яворницького (1855-1940). Це був видатний вчений, істиний романтик історичної науки, її ентузіаст, закоханий в яскраве минуле Придніпровья. Д.І. Яврницький,віддавший історичному музею тридцять  років свого життя, зайняв особливе місце в культурно-громадській історіі міста.

 ……………………………..

         Прочно вошел в культурную жизнь Екатеринослава исторический  музей, или как он тогда назывался “музей Поля”. Мысль о создании музея возникла еще в средине ХІХ ст. После того как дворец Потемкина бул передан  местному дворянству, одну из комнат отвели под музей. Но это скорее была кунсткамера, в которой хранились разные предметы, диковинки. Большой вклад в сбор экспонатов музея был внесен  выдающимся украинским краеведом Александром Ивановичем Полем (1832-1890). Ним было собрано более 5000 предметов приднепровских стародавностей. 200 тис.руб. предложили ему анличане за его коллекцию. На что А.И.Поль ответил: “Я люблю свой край. И то что мне удалось найти   в его земле, здесь навеки и останется”. Ценные собрания коллекции Поля положили основу будущей музейной экспозиции.
И  только в 1905 году было построено небольшое, но удобное здание на Соборной площади (Октябрьская площадь), где музей находится до сих пор и сейчас  носит имя другого видающегося жителя нашего города Дмитрия Ивановича Яворницкого (1855-1940). Это был видающийся учений, истиный романтик исторической науки, ее энтузиаст, влюбленый в яркое прошлое Приднепровья.    Д.И. Яворницкий, отдавший историческому музею тридцать  лет своей жизни, занял особое место в культурно-общественной истории  города.                                                                 

………………………….

       The historical museum,then named as the museum of Pol, came stable into the cultural life of Ekaterinoslav. The thought about creation of this museum had arisen as long as in the middle of the Х І Х century. After the Potiomkin Palace was handed to the local nobility, one of the rooms became a museum. It was a Kunstcamera, in which different subjects, marvels were stored. The famous ukrainian local historian Alexander Pol (1832-1890) made very much for this museum. He collected more than 5000 subjects of local old marvels. The British had offered 200000 rub. to him for his collection. But A. Pol answered: ” I love my land. What I managed to find on this land, remain forever here”. The valuable collections of Pol had put the basis of the future museum exposition.
In 1905 a small but convenient building was constructed on the Sobornaya Square (October square), where the museum is till now and has the name of another outstanding inhabitant of our city Dmitry Yavornitsky (1855-1940). It was a famous scientist, a really romantic of historical science, its enthusiast, loving the bright past of the land. Dmitry Yavornitsky that gave thirty years of his life to the historical museum, had taken a special place in the cultural – public history of the city.

Експозиція музею
Экспозиция музея
Exposition of the museum

6.1

Колекція половецьких кам’яних баб Дніпропетровського історичного музею

Коллекция половецких каменных баб Днепропетровского исторического музея.

The collection of Polovetsky carved stone images. Dniepropetrovsk historic museum.

 6.2

Пам’ятник Д.І.Яворницькому на могилі вченого біля Історичного музея. відкрито 1995р.

Памятник Д.И. Яворницкому на могиле ученого у здания Исторического музея. Открыт в 1995 г.

The monument to D.Yavornitsky, installed on the scientist`s grave near historic museum. Inaugurated in 1995.

6.3

Ваза для фруктів.Фарфор.Австрія.ХІХст.

Ваза для фруктов. Фарфор. Австрия,сер.XIX cт.

The vase for fruit.Porcelain.France.19th c.

6.4

Знахідка з древнього венгерського погребіння. ІХ-Хст.

Находки из древнего венгерского погребения.IX-X cт.

Archeological finds from the ancient Hungarian burial sites IV-Xc.

6.5

Кофейник. Фарфор. Франція. ХІХст.

Кофейник. Фарфор. Франция. XIX в.

The coffee-pot. Porcelain. France, 19th c.

6.6

Карета. Росія. ХVІІІст.Належала одному з дворян,супроводжуючих Катерину ІІ в подорожі по Новоросіі.1787р.

Карета. Россия. XVIII в. Принадлежала одному из дворян, сопровождавших Екатерину II в поездке по Новороссии.1787г

The coach. Russia. 18th c. Belonged to one of Empress Catherine`s courtiers.1787.

6.7

Український жіночий костюм.   ХІХ ст.

Украинский женский костюм.    ХIX cт.

The Ukrainian national women costume. 19thh

6.8

Український рушник. Катеринославщина. ХІХ ст.

Украинский рушник.Екатеринославщина. ХІХ ст.

The Ukrainian towel. Yekaterinoslav guberniya, 19th c.

6.9

Керносовський ідол-атропоморфна стріла єпохи енеоліа ІІІ тис. до н.е.,знайдена у с.Керносовка Новомосковського району Дніпропетровської області у 1973р.

 Керносовский идол-атропоморфная стрела эпохи энеолиа III тыс. до н.э., найденная у с.Керносовка Новомосковского района Днепропетровской области в 1973 г.

Kernosovsky idol-ornamented stele with carved symbolic images, IIImil.B.C.; found in the vil.Kernosovka, Novomoskovsky district, Dniepropetrovskaya oblast in 1973.

6.10

Тарілка з Петріковським розписом.1980р.

Тарелка с петриковской росписью.1980г.

The plate with Petrikovka painting.1980.

6.11

Тарілка з Петріковським розписом.1980р.

Тарелка с петриковской росписью.1980г.

The plate with Petrikovka painting.1980.

6.12

Герб Катеринослава,затверджений у 1811р.Проіснував до 1920р.

Герб Екатеринослава, утвержденный в 1811 г., просуществовал до 1920 г.

The emblem of Yekaterinoslav, established in 1811,existed till 1920 y.